Δεξιότητες και επαγγελματική επιτυχία


1 Βασικές Δεξιότητες
Αναπτυγμένες δεξιότητες που διευκολύνουν τη μάθηση ή την ταχύτερη απόκτηση γνώσης


Ανάγνωση εγγράφων εργασίας--Κατανόηση γραπτών προτάσεων και παραγράφων σχετικά με έγγραφα εργασίας

Ενεργός ακρόαση--Ακρόαση λεγομένων άλλων ανθρώπων και υποβολή ερωτήσεων ανάλογα με την περίπτωση

Γραπτός λόγος--Αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία με άλλους, όπως υποδεικνύεται από τις ανάγκες του ακροα­τηρίου

Προφορικός λόγος--Αποτελεσματική μεταβίβαση πληροφοριών μέσω ομιλίας με τρίτους

Μαθηματικά--Χρήση μαθηματικών για επίλυση προβλημάτων

Επιστήμη--Χρήση επιστημονικών μεθόδων για επίλυση προβλημάτων

2 Δεξιότητες χειρισμού διαδικασιών
Διαδικασίες που συμβάλλουν στη γρηγορότερη απόκτηση γνώσης και ικανοτήτων σε ποικίλα πεδία

Κριτική σκέψη -- Χρήση λογικής και ανάλυσης για τον προσδιορι­σμό δυνάμεων και αδυναμιών διαφορετικών προ­σεγγίσεων

Ενεργός μάθηση--Το να εργάζεται το άτομο με νέο υλικό ή πληρο­φορίες για να κατανοήσει τις επιπτώσεις του

Στρατηγικές μάθησης--Χρήση πολλαπλάσιων προσεγγίσεων κατά την εκ­μάθηση ή τη διδασκαλία νέων πραγμάτων

Παρακολούθηση--Αξιολόγηση του κατά πόσο καλά κάνει κάποιος κά­τι ενώ μαθαίνει ή κάνει κάτι

3 Κοινωνικές δεξιότητες
Αναπτυγμένες δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην εργασία με άλλα άτομα για την επίτευξη στό­χων

Κοινωνική παρατηρητικότητα--Να είναι το άτομο σε εγρήγορση για αντιδράσεις των άλλων και να καταλαβαίνει γιατί αντιδρούν με το συγκεκριμένο τρόπο

Συντονισμός--Ρύθμιση ενεργειών σε σχέση με τις ενέργειες των άλλων

Πειθώ--Να πείθει το άτομο άλλους να προσεγγίζουν τα πράγματα διαφορετικά

Διαπραγμάτευση--Προσπάθεια του ατόμου να φέρει κοντά άτομα και να συμφιλιώσει τις διαφορές τους

Καθοδήγηση--Να διδάσκει το άτομο κάποιους άλλους πώς να κά­νουν κάτι


Βοήθεια στους άλλους--Ενεργός αναζήτηση μεθόδων βοήθειας προς άλ­λους ανθρώπους

4 Δεξιότητες επίλυσης σύνθετων προβλημάτων
Αναπτυγμένες δεξιότητες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να λύσουν τα άτομα νέα προβλήματα τα οποία έχουν καθοριστεί με λανθασμένο τρόπο στις σύνθετες, πραγματικές συνθήκες

Αναγνώριση προβλημάτων--Αναγνώριση της φύσης των προβλημάτων

Συλλογή πληροφοριών--Γνώση για το πώς να βρίσκει το άτομο πληροφορίες και να προσδιορίζει τις ουσιαστικές από αυτές

Οργάνωση πληροφοριών--Το να βρίσκει το άτομο τρόπους να δομεί ή να τα­ξινομεί κομμάτια πληροφοριών

Σύνθεση/ αναδιοργάνωση--Αναδιοργάνωση πληροφοριών με σκοπό μια καλύ­τερη προσέγγιση προβλημάτων ή στόχων

Παραγωγή ιδεών--Παραγωγή διαφορετικών προσεγγίσεων στα προ­βλήματα

Αξιολόγηση ιδεών--Αξιολόγηση πιθανής επιτυχίας μιας ιδέας σε σχέση με τις απαιτήσεις της κατάστασης

Σχεδιασμός εφαρμογής--Ανάπτυξη προσεγγίσεων για την εφαρμογή μιας ιδέας

Αποτίμηση λύσεων--Παρατήρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας απόφασης για τον προσδιορισμό ή τον επανα­προσδιορισμό των προσπαθειών

5 Τεχνικές δεξιότητες
Αναπτυγμένες δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λειτουργία και διόρθωση των δυσλειτουργιών που αφορούν την εφαρμογή μηχανών ή τεχνολογικών συστημάτων

Ανάλυση λειτουργιών--Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων προϊόντων για τη δημιουργία σχεδίου

Σχεδιασμός τεχνολογίας--Παραγωγή ή προσαρμογή του εξοπλισμού και της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών

Επιλογή εξοπλισμού--Καθορισμός του είδους των εργαλείων και του εξοπλισμού για μια εργασία

Εγκατάσταση--Εγκατάσταση εξοπλισμού, μηχανών, καλωδίων ή προγραμμάτων που ανταποκρίνονται σε συγκεκρι­μένες προδιαγραφές

Προγραμματισμός--Προγράμματα γραφής ηλεκτρονικών υπολογιστών

Έλεγχος λειτουργιών--Διεξαγωγή τεστ για να καθοριστεί αν ο εξοπλι­σμός, το λογισμικό ή οι διαδικασίες λειτουργούν όπως αναμένεται

Παρακολούθηση λειτουργιών--Παρατήρηση μετρητών, πινάκων ή άλλων δεικτών ώστε να υπάρξει βεβαιότητα για τη σωστή λειτουργία μιας μηχανής

Λειτουργία και έλεγχος--Έλεγχος διαδικασιών εξοπλισμού ή συστημάτων

Επιθεώρηση προϊόντων--Επιθεώρηση και αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων

Συντήρηση εξοπλισμού--Εκτέλεση της στερεότυπης συντήρησης και καθορισμός του πότε και ποιο είδος συντήρησης απαιτείται

Εντοπισμός βλαβών--Καθορισμός των αιτίων που προκαλούν ένα λάθος και της απόφασης για τη λύση του

Επισκευή βλαβών--Επισκευή μηχανών ή συστημάτων με τη χρήση των απαιτούμενων εργαλείων

6 Συστημικές δεξιότητες
Αναπτυγμένες δεξιότητες που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση των κοινωνικοτεχνικών συστημάτων

Οραματισμός--Ανάπτυξη μιας εικόνας για το πώς ένα σύστημα πρέπει να λειτουργεί υπό ιδανικές συνθήκες


Αντίληψη αλλαγών--Καθορισμός σημαντικών αλλαγών σε ένα σύστημα ή της πιθανότητας εμφάνισής τους

Αναγνώριση επιπτώσεων--Καθορισμός των μακροπρόθεσμων εκβάσεων μιας αλλαγής σε διαδικασίες

Αναγνώριση αιτιών--Προσδιορισμός των πραγμάτων που πρέπει να αλλάξουν για την επίτευξη ενός στόχου

Κρίση και λήψη αποφά­σεων--Στάθμιση σχετικών δαπανών και κερδών μιας πιθανής δράσης

Αξιολόγηση λειτουργίας συστημάτων--Εξέταση πληθώρας δεικτών απόδοσης συστημά­των, λαμβάνοντας υπόψη την ακρίβειά τους

7 Δεξιότητες διαχείρισης πόρων
Αναπτυγμένες δεξιότητες που χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τον καθορισμό πόρων

Διαχείριση χρόνου--Διαχείριση προσωπικού χρόνου και του χρόνου τρίτων

Διαχείριση οικονομικών πόρων--Καθορισμός του τρόπου δαπάνης των χρημάτων για μια εργασία και της λογιστικής σκέψης για τις συγκεκριμένες δαπάνες

Διαχείριση υλικών--Λήψη και παρακολούθηση της κατάλληλης χρήσης του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των υλι­κών για συγκεκριμένη εργασία

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού--Παρακίνηση, ανάπτυξη και καθοδήγηση των εργα­ζόμενων προσδιορίζοντας τους καλύτερους από αυτούς για μια εργασία

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...